بعضی وقتا هم آدم به دلش قول الکی میده! 

 قولِ یه نفس هوای تازه 

یه سفر ز غبار این بیابان!

یه شادی عمیق و طولانی 

یه رهایی بی انتها 

این قول ها عملی میشن 

اما

توی یه جایی که اسمش بهشت باشه