حقیقتا هر چقدر دارم فکر میکنم میبینم این اصلا انصاف نیست ! آخه یک روز به شش روز ؟ یه هفته با این همه سختی هر روز توی گرما و گرد و خاک بری و بیای و اتفاق های رو اعصاب رو تجربه کنی و با کلی آدم دیوونه سروکله بزنی بعد فقط یه جمعه براش کافیه؟؟ نوچ واقعا :/ بنظرم باید برم توی دل یه جنگل یا بشینم تا صبح لب ساحل و به صدای موج ها گوش کنم یا دراز بکشم روی شن های کویر و آسمونو تماشا کنم یا فقط بشینم توی ماشین و با سرعت گاز بدم و جیغ بکشم تا بلکه اینا رو بشوره ببره :(