دارم به این فکر میکنم که چطور شد رسیدیم به بیست و پنجم خرداد؟ بیست و پنج خردادی که عید فطره که آخره بهاره که سه ماه از سال جدید گذشته که از همین چند وقت پیش از توی تقویم انتظارشو میکشیدیم که جام جهانیه که ایران بازی اولشه که بسته ی اینترنتم تو این روز تمام میشه (:دی) چرا واقعا چرا این همه بنظرم زود داره میگذره همه چیز ؟؟