+ مگه داریم بهتر از حال امشبمون ^_^

+داریم کسی رو که صداش نگرفته باشه ؟ که نپریده باشه هوا ؟؟ :)))