° هر چه داشت و نداشت از طرح و رنگ و شکل و رسم به خود آویزان کرده بود!  :) °