امروز همون روزیه که بالاخره فروردین‌ِ کش دارش سراومد 

همون اول اریبهشتی که همیشه دوسش داشتم از اسمش گرفته تا هواش تا حس و حالش 

همون ماهیِ که باید ثبت بشه تو صفحه ی اولِ تقویمش : الهام اولین حقوقش رو بعد سه ماه گرفت و تو لحظه ای که داشت دق میکرد انرژی گرفت !

و این عکس رو استوری کرد :))