آدمی تو یه روز قدرت و توانایی اینو داره که به سر حد بی اعصابی و اوج سرخوشی برسه ؛ از صبحش الکی الکی به گند بکشونه روزشو و شبش اونقدر خوش بگذرونه و بخنده که منفجر بشه و با دست شکمشو بگیره و بگه الانه که بمیرم از خنده !! اما ناگهان بیاد خونه و کز کنه گوشه ی رختخواب و ببینه ساعت شده سه و نیم و باید هشت صب پاشه بره سرکار :/ و بازم به قدرت یک روز بعلاوه ی نصف شبش و صبح زود فرداش هم پی ببره و فحش بده به روزگار :))))