اینکه سر سال تحویل یا توی شب آرزوها و هر مناسبت دیگه ای یا اصلا بی مناسبت هیچی تو مغزت نیاد برای خواستن اینکه دعا کردن هم یادت رفته باشه و اصلا ندونی دیگه چطور و چی بخوای از خدا یعنی چی؟ یعنی ناامیدی؟ دوری از درگاهش؟ خستگی؟