با قدرت اومدم اعلام کنم که : 

من گوشی خریدم 

:))))

از شرم خلاص شدینااا هی گوشی هی گوشی :)))