روزای تقویمو یکی یکی خط میزنم تا بهمن بگذره بره و اسفند بیاد تا چشممون به آسمون باشه و دستمون به دعا که بلکه بارون بزنه و بهمن خاکی بره و بارون جاشو بگیره که شادمون کنه که نفس بهمون بده و زندگی رو قشنگ کنه که دیگه خاک نشینه روی زندگیمون تا دم عیدی ما هم نونوار باشیم تا حداقل توی دست و پا زدن های آخر سالی و گرونی ها و دو دوتا چارتاها و گرفتاری ها دلمون خوش به یه نسیم و نم بارون و هوای صاف باشه تا حداقل نوازش بده حالمون رو و بشوره و ببره گرد نحس این روزا رو از روی در و دیوارامون بلکه عید ما هم قشنگ بشه !

+ خدایا خودت بهمون عیدی بده ...

+ عکس برف و بارون نذارید دل یه قومو خون میکنید زیر خاک ها :(