چه میشود کرد وقتی که این روزها صداها پشت ماسک ها توی خیابان خفه شده وقتی حتی نای و نفس برای فریاد نیست و بدتر از آن وقتی که فریادت حتی سهمی که برای تو کنار گذاشته شده را هم از تو میگیرد و تیتر خبرها میشود یک جمله ساده : بودجه ی گرد و غبار خوزستان حذف شد !