زمین لرزه های های پی در پی و استرس هاش

 آشوب و اعتراض و اوباشی گری های این روزای کشور

و قطع شدن شبکه های مجازی 

این همه حال ناخوش ... 

حالا خدایا 

این وسط چرا امروز باید گوشی منم بسوزه و نابود شه ؟؟


:(