به این حالت که ظاهر همه چیز خوب است لبت می خندد بر و رویت رنگ و لعاب دارد حرف می زنی نظر می دهی با آدمها رابطه داری می چرخی و می گردی و حتی می رقصی ؛ هنوز دلت می لرزد هنوز زنده ای هنوز امکان داری ٬ توقع می سازی ٬ انتظارت را می کِشند ٬ عشق می ورزند اما انگار دستی از درون لب هایت را کِش آورده اصلا خیلی الکی سر حال و سر زنده ای بیخود و بی جهت درگیرِ آرامشی آدمها هم خیلی نادرست روی تو سرمایه گذاری کرده اند و اصلا نمی توانی برای کسی این احوالات را بیان کنی چه می گویند ؟