* عکس از محموعه ی کهکشان من :)


روز

با کلمات روشن حرف میزند

عصر

با کلمات مبهم

شب

سخن نمی گوید

حکم می کند

«شمس لنگرودی»