علی اش را به بغل گرفته و توی رختخوابِ عمه الی خوابش برده و عمه الی با عشق دارد تماشایش میکند :))))