جذاب تر از خودش، باحالیِ مترجمه  :)))))))))
+ معلومه باز رفتم سراغ سریال کره ای؟؟ :))))))