+ تغییر کردن ، رفتن ها ، آمدن ها هر کدوم آدم خودشو میخواد من الان توی این سه تا گیر کردم و دارم آدمش میشم 

+ روزهای شلوغی رو پشت سر گذاشتم و حالا راهیِ مسیر رفتنم ... 

+ آمدنش هم راهی تازه س 

+ خواهرک رو داریم به دیار دیگه ای میبریم تا آغاز تازه ای رو داشته باشه 

+ وابسته نشین هیچوقت ...هیچوقت