وقتی که همه ی درها بسته س و هیچ نوری نیست وقتی که انتظاری از خودت نداری و چشم به راه یه دوستی یعنی بی پناه تر از همیشه ای و باز هم قفل شدی یه گوشه ... 

اونوقته که از دیدن چراغ سبز بالا ی گوشیت ذوق میکنی و میبنی یکی تو رو از دور فهمیده و قشنگ ترین حالِ دیدنِ این جمله ها : میای بریم امامزاده ؟مراسمه، میای بریم حرف بزنیم ؟ میای بریم گریه کنیم ؟