+ اگه رفت من تنهایی چیکار کنم تو خونه؟ :(

+ با کی حرف بزنم ؟ با کی کل کل کنم ؟ 

+ کی تا لنگ ظهر بخوابه و من جیغ بزنم بگم پاااشووو حوصله م سر رفت ؟ 

+ قبض های آب  و برق و گاز و پرداخت قسط و شارژ اینترنتو هزار کوفت دیگه رو من باید پرداخت کنم آخه؟! 

+ اونجا تنها از پس خودش برمیاد ؟! 

+ بلد نیست غذا درست کنه یا لباس بشوره :/ هر غذایی رو نمیخوره :/ 

+ تو جاده هی بره و بیاد ؟!

.

.

!