درسته از گرما و شرجی جنوب زیاد شکایت میکنم اما من از زندگی تو این دیار لذت میبرم و با خاک هیچ جای دیگه عوضش نمیکنم چون من میمیرم برای همین چیزا همین خوراکی ها همین خارَک همین آفتاب :)