+دلم خواست یهو هدرو عوض کنم تحت جوِ قالب درست کردن واسه یه عشق جانی که تصمیم گرفته بازم بنویسه و منو خوشحال کرده :))