حوا جان ازمون یادگاری خواست ما هم تقدیم کردیم 

یعنیاااعاشق این دختره ی مو درهمیَم :)))