دلتـــنــگ ترین  بودم 

پس 

برگشتم 

...

+ چهار ماه و سیزده روز گذشت ...

+ مرا می پذیرید وبلاگ طفلی و دوستان خوبم ؟ :`(